Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad waarin ouders en groepsleerkrachten vertegenwoordigd zijn. De leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel van de school.

De rol van de MR op school is meepraten over het schoolbeleid. Zij behartigen de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overleggen zij over het beleid en het functioneren van de school. In de wet is vastgesteld over welke schoolzaken de MR een adviserende stem heeft en op welke zaken het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de MR initiatiefrecht.

De MR vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, belangstellende ouders zijn van harte welkom.

De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Juf Petra en juf Linda. Namens de ouders zijn dit Nathalie Pieper en Stefan Koeman.

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@horizon-rilland.nl