Medezeggenschap

Via de vertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad hebben ouders inspraak in een groot aantal zaken van de school.

Het doel van een M.R. is om door medezeggenschap een open communicatie te bereiken tussen directie, leerkrachten en ouders. Alle ouders en leerkrachten kunnen bij de M.R. hun ideeën, opmerkingen of wensen kwijt, waarna deze aan het team of aan het bevoegd gezag doorgegeven kunnen worden.

De M.R. is een afvaardiging van twee leerkrachten en twee ouders. De taken van de leden van de M.R. zijn verdeeld. Er is een voorzitter, een secretaris en er zijn twee leden. Eén M.R.-leerkracht en één M.R.-ouder bezoeken de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in Goes. Hier treffen zij ouders en leerkrachten van andere Prismascholen en beraden zich over beleid, waarbij de M.R. van het betreffende G.M.R.-lid achterban (en dus richtinggevend) is.

Er zijn ongeveer zes M.R.-vergaderingen per jaar. De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. Dat wil zeggen, dat alle vastgestelde notulen op de website te vinden zijn. Geïnteresseerden kunnen de vergaderingen ook bijwonen. Ook kunnen geïnteresseerden agendapunten, schriftelijk en met een toelichting, indienen.

Het activiteitenplan is een leidraad voor de inhoud van M.R.-vergaderingen. De M.R.-leden vormen hun mening over nieuw beleid van de directie en bespreken dit met elkaar. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Speerpunten zijn bijv. het jaarlijkse actieplan en de vakantieregeling.
De vergaderingen worden aangekondigd in het maandelijkse infoblad. Zowel de website als het infoblad worden gebruikt om belangrijke informatie naar ouders te communiceren. Tijdens de jaarvergadering van het bestuur van de Activiteitencommissie wordt het jaarverslag van de M.R. gepresenteerd.

Het team van de Horizon wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prisma scholengroep.

De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Juf Petra en juf Sascha. Namens de ouders zijn dit Nathalie Pieper en Stefan Koeman.

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@horizon-rilland.nl