Gedragsprotocol

VASTE SCHOOLREGELS:
Schoolbreed zijn er 7 vaste schoolregels die in iedere groep worden nageleefd. Deze regels zijn verduidelijkt aan de hand van foto’s waarop leerlingen het gewenste gedrag behorende bij de regel laten zien. De foto’s en regels hangen op in de klassen en in de gemeenschappelijke ruimte.

Het gaat om de volgende regels:
• We zorgen goed voor alle spullen op school.
• Lachen is gezond, maar we lachen niemand uit.
• In de school zijn we rustig.
• We doen ons best.
• We helpen elkaar als het nodig is.
• We spelen fijn op het plein.
• We zijn aardig voor elkaar.

GOED VAN START:
Verder hebben alle leerkrachten met elkaar afgesproken om vanaf het begin van het schooljaar gebruik te maken van het boek ‘ Goed van Start. Daarmee worden de volgende doelen beoogd:
• Een positief en veilig klimaat, waarin iedere leerling geaccepteerd wordt.
• Alle leerlingen groeien in hun sociale vaardigheden.
• Je bent in de groep duidelijk over regels en routines.

Het boek geeft aanwijzingen voor specifieke activiteiten en doelgericht leerkrachtgedrag. Het biedt 5 coöperatieve klassenvergaderingen die in verschillende fasen zijn in te zetten. We betrekken de leerlingen actief bij zaken die ook hen aangaan. Dit heeft een enorme impact. Leerlingen betrekken bij het opstellen en handhaven van regels voor hun groep zorgt ervoor dat leerlingen voelen dat hun mening ertoe doet. Het effect is betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor datgene wat samen is afgesproken.
In januari herhalen we de vergaderingen om iedereen weer scherp te maken op regels, afspraken en consequenties.

Goed van Start gaat over:
• • Persoonlijke relaties opbouwen
• • Stimulering van teamvorming, willen en kunnen samenwerken
• • Optimaliseren van de sfeer in de groep
• • Klassenmanagement staat centraal
• • De inrichting en indeling van de klas

Deze punten worden in klassenvergaderingen met de leerlingen besproken volgens onderstaande stappen:
1. Wat gaat er goed in onze groep?
2. Regels afspreken om de gang van zaken goed te laten verlopen.
3. Hoe gaan we met elkaar om?
4. Contract opstellen
5. Consequenties afspreken.