Groep 7

Karin Sauter ksauter@prisma-scholen.nl ● Intern Begeleider.

● Groepsleerkracht groep 7 op maandag en dinsdag.
Nicky v.d. Jagt nhazeleger@prisma-scholen.nl ● Groepsleerkracht groep 7 op woensdag t/m vrijdag.